Υπηρεσίες VIES & Intrastat

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με εισαγωγές και/ή εξαγωγές αγαθών και/ή υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις  για σκοπούς των Ευρωπαϊκών θεσμών VIES και INTRASTAT. Και οι δύο θεσμοί προϋποθέτουν ετοιμασία και υποβολή περιοδικών στατιστικών καταστάσεων από τους εισαγωγείς και εξαγωγείς προς τον τομέα VIMA της υπηρεσίας ΦΠΑ σχετικά με τις συναλλαγές που έχουν με άλλα κράτη μέλη.

Σχετικά με το VIES δεν υπάρχουν όρια εγγραφής. Κάθε έμπορας που είναι εγγεγραμμένος στο ΦΠΑ και εκτελεί εξαγωγές αγαθών και/ή υπηρεσιών μηδενικού ΦΠΑ προς άλλα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλει δήλωση VIES ανεξαρτήτως της αξίας των παροχών. Σχετικά με το INTRASTAT το όριο εγγραφής και υποβολής της σχετικής μηνιαίας κατάστασης είναι €100,000 για εισαγωγές και €55,000 για εξαγωγές.

Το γραφείο μας διαθέτει τόσο την ειδικότητα όσο και τις εμπειρίες για θέματα VIES και INTRASTAT, συμπεριλαμβανομένου της ετοιμασίας, του ελέγχου και της υποβολής των σχετικών περιοδικών δηλώσεων.