Φορολογικά κίνητρα

Ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο για όλες τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στη Κύπρο, και ειδικά για τις εταιρείες  ‘ξένων συμφερόντων’, όπου οι μέτοχοι δεν είναι ‘φορολογικοί κάτοικοι’ Κύπρου:

  • Επιβολή ποσοστού Εταιρικού Φόρου 12.5% επί του φορολογητέου εισοδήματος
  • Δεν υπάρχει φόρος παρακράτησης  κατά τη διανομή μερισμάτων από την εταιρεία προς τους μετόχους της που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.
  • Δεν επιβάλλεται Φόρος Εισοδήματος  στο εισόδημα από μερίσματα
  • Δεν επιβάλλεται κανένας φόρος στα κέρδη από την διάθεση ‘τίτλων’. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι μετοχές, χρεόγραφα, κρατικά ομόλογα, εγγεγραμμένα στη Κυπριακή Δημοκρατία ή στο εξωτερικό.
  • Απαλλαγή φόρου στο εισόδημα από τόκους (εκτός εάν το εισόδημα αυτό προέρχεται από τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες της επιχείρησης, π.χ. χρηματοοικονομικές δραστηριότητες).

Φυσικά άτομα τα όποια δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου φορολογούνται μόνο επί το εισόδημα που προέρχεται από πηγές στη Δημοκρατία και μόνο, και πάλι όμως με τις ακόλουθες σημαντικές απαλλαγές:

  • Δεν επιβάλλεται Φόρος Εισοδήματος  στο εισόδημα από μερίσματα.
  • Δεν επιβάλλεται κανένας φόρος στα κέρδη από την διάθεση ‘τίτλων’.
  • Απαλλαγή φόρου στο εισόδημα από τόκους.

Ένα άτομο θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου μόνο εάν η παρουσία του Δημοκρατία ξεπερνά τις 183 ημέρες στο συγκεκριμένο ημερολογιακό / φορολογικό έτος.