Λογιστικές υπηρεσίες και ΦΠΑ

Οποιεσδήποτε κι’ αν είναι οι επιχειρηματικές λογιστικές σας ανάγκες, μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Παρέχουμε πλήρες φάσμα λογιστικών και συναφών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου:

  • Κατάρτιση και διατήρηση πλήρως μηχανογραφημένου λογιστικού συστήματος
  • Ικανότητα παράλληλης χρήσης και συντήρησης λογιστικών αρχείων σε ξένο συνάλλαγμα (multi-currency accounting system)
  • Ετοιμασία περιοδικών λογιστικών ισοζυγίων και λογαριασμών χρήσης για σκοπούς  της διεύθυνσης
  • Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου συναλλαγών εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
  • Ετοιμασία, έλεγχος και υποβολή τριμηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ
  • Υπηρεσίες μισθολογίου, συμπεριλαμβανομένου της ετοιμασίας, του ελέγχου και της υποβολής μηνιαίων καταστάσεων παρακράτησης Φόρου εισοδήματος (ΡΑΥΕ) και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  • Διαχείριση υποθέσεων διεξαγωγής έρευνας για ΦΠΑ, ΡΑΥΕ και Κοινωνικές Ασφαλίσεις
  • Κατάρτιση αποτελεσματικού συστήματος πληροφόρησης και επιχειρησιακού συστήματος εσωτερικού ελέγχου για σκοπούς της διεύθυνσης

Η πολύχρονη εμπειρία και γνώσεις μας στον τομέα της λογιστικής υπηρεσίας διασφαλίζει την επαρκή συμμόρφωση του λογιστικού σας συστήματος και των λογιστικών σας αρχείων προς τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τις σχετικές πρόνοιες της  Κυπριακής νομοθεσίας περί ΦΠΑ και  Φόρου Εισοδήματος, τις συναφείς Φορολογικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τον περί Εταιρειών Νόμο Κύπρου. Παράλληλα και πάρα πολύ σημαντικά, φροντίζουμε στην κατάρτιση λογιστικού συστήματος που είναι πρακτικά λειτουργικό και  οικονομικό για τον επιχειρηματία.